SUOMEN GRIFFONYHDISTYS RY JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJEET

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.9.2006

Jalostustoiminnan opastus ja valvonta kuuluu jalostustoimikunnalle. Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan toimikuntaan henkilöt yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.
Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja 2-4 rodun kasvattajaa tai harrastajaa.

Toimikuntaan voidaan valita henkilö, joka:

 • omaa perusteellisen rodun tuntemuksen
 • tuntee hyvin maassamme olevan kannan
 • omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä
 • omaa käytännön kokemusta rodun jalostamisesta
 • on pitkäjänteinen ja yhteistyökykyinen
 • on halukas edistämään rodun kehitystä maassamme

Jalostustoimikunnan tehtävät

 1. Yhteydenpito ja tietojen vaihto eri organisaatioiden välillä sekä koti- että ulkomailla.
 2. Tiedon kerääminen ja tallentaminen roduista ja tiedon hyödyntäminen jalostuksessa.
 3. Rodun tason seuraaminen ja kehittäminen sekä siitosmateriaalin kartoittaminen
 4. Tiedottaminen
  – jalostusmenetelmistä
  – perinnöllisistä sairauksista
  – rodun tilasta koti- ja ulkomailla
 5. Perinnöllisten sairauksien kartoittaminen ja vastustusohjelman laatimiseen osallistuminen ja niiden toteuttaminen käytännössä mm. tarkastustilaisuuksien järjestäminen perinnöllisten sairauksien toteamiseksi.
 6. Jalostusyhdistelmien suunnittelu ja jalostusneuvonnan antaminen.
 7. Jalostustarkastuksien järjestäminen tarpeen vaatiessa. Jalostustarkastukset järjestetään Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Tarkistuksen suorittaa vähintään kaksi rotuun perehtynyttä jalostustoimikunnan ja/tai yhdistyksen hallituksen valitsemaa henkilöä, joista ainakin toisen tulee olla rodun ulkomuototuomari. Henkilö on jäävi tarkastamaan omia ja kasvattamiaan koiria. Tarkistuksesta laaditaan pöytäkirja, jossa otetaan kantaa koiran jalostuskäyttöön koiran ikä huomioiden.
 8. Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan henkilön, joka hoitaa pentuvälitystä. Henkilöitä voi olla useampia, mutta korkeintaan kolme (3).
 9. Tämän yhdistyksen jalostustoimikunnalta on mahdollista anoa puoltavaa lausuntoa anottaessa Suomen Kennelliitolta kennelnimeä, jonka alla aiotaan kasvattaa griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabanconeja. Toimikunta voi halutessaan olla puoltamatta uutta kennelnimianomusta, mikäli se katsoo, että koiranpidon olosuhteiden kanssa on jotain huomauttamista.

Jalostustoimikunnan ohjesääntöä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen hallituksen pyynnöstä tai mikäli jalostustoimikunta katsoo aiheelliseksi muuttaa vanhentuneiksi havaitsemiaan ohjeistuksia. Muutokset esittää jalostustoimikunta yhdistyksen hallitukselle kahta viikkoa ennen käsittelyä.