Suomen Griffonyhdistys ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistyksen yleisessä kokouksessa 23.10.2011 ja rekisteröity patentti-ja rekisterihallituksessa 7.8.2012.


Yhdistyksen nimi on Suomen Griffonyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.


Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:n hyväksymä valtakunnallinen rotua harrastava yhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksena on griffonien kaikenpuolinen kehittäminen ja rotuharrastuksen edistäminen.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa jalostusneuvonnan ja jalostustarkastusten avulla sekä järjestämällä koiranäyttelyitä, kursseja ja valistustilaisuuksia.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:een, Helsingin Seudun Kennelpiiri r.y.:een ja SuomenKääpiökoirayhdistys r.y.:een. Yhdistys voi liittyä muihinkin sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.
Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja.
Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös kiinteää omaisuutta.
Yhdistykselle lahjoitettavat kiertopalkinnot tulee esittää sääntöineen hallitukselle hyväksyttäviksi.


Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt.
Varsinaiset jäsenet ovat vuosijäseniä, perhejäseniä, nuorisojäseniä (alle 18-vuotias henkilö), ainaisjäseniä ja kunniajäseniä. Vuosi-, nuoriso-ja perhejäsenet maksavat liittyessään liittymismaksun ja jäsenmaksun vuosittain, ainaisjäsenet kertajäsenmaksun.
Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotukset alistetaan yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin vuosijäsenillä, mutta he ovat jäsenmaksuista vapaat.
Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu vuosi-, ainais-tai kunniajäsenen perheeseen ja asuu samassa osoitteessa. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäsenen oikeuksiin kuuluvat yhdistyksen julkaisu, äänioikeus yhdistyksen kokouksessa ja
osallistumisoikeus yhdistyksen järjestämiin kilpailuihin sekä oikeus vastaanottaa yhdistyksen jakamia mkiertopalkintoja.
Jäsenen hyväksyy hallitus.

Yhdistyksestä voidaan erottaa:
a) jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta helmikuun viimeiseen päivään mennessä.
Jäsenellä olkoon kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi, anomalla uudelleen jäsenyyttä, jonka hyväksyy tai hylkää yhdistyksen hallitus.
b) jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii vastoin hyviä tapoja tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.
c) jäsen, joka on menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen.
Muista syistä kuin jäsenmaksunsa suorittamatta jättämisestä johtuva erottamiskysymys otetaan hallituksen perusteleman ehdotuksen nojalla keskusteltavaksi yhdistyksen kokouksessa.
Erottamispäätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä. Äänestys tapahtuu suljetuilla lipuilla.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalletaikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä puolet on vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Syyskokouksen valitseman puheenjohtajan sekä varajäsenien toimikausi on yksi vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi halutessaan kutsua muiksi toimihenkilöiksi myös hallituksen ulkopuolisista yhdistyksen jäseniä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi määrätä puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen julkaisussa tai ne on toimitettava kirjallisena jokaiselle jäsenelle postitse perille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun aikana ja syyskokous syys-lokakuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Alle 15-vuotiaalla ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen kokouksessa jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide.


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis-ja jäsenmaksun suuruus
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet;
7. valitaan hallituksen toimikaudeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja ja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen hallituksen vaihtuessa, on yhdistyksen omaisuus luovutettava uuden hallituksen jäsenille vuoden loppuun mennessä.

10§
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kahdessa kokouksessa. Purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti kenneltarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.