Suomen Griffonyhdistys ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Suomen Griffonyhdistys ry on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään jäsenistönsä henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme, käytämme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja.

1 Rekisterinpitäjä
Suomen Griffonyhdistys ry

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Tarja Soranoja jasensihteeri.sgy@gmail.com

3 Rekisterin nimi
Suomen Griffonyhdistyksenry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

 • Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi. Jäsenyystietoja käytetään myös Kennelliiton pyynnöstä tapahtuviin jäsenyyden tarkistamisiin.
 • Rotujärjestön jäsenenä olevalle kasvattajalle voidaan lähettää yhdistyksen tiedotteita
  jäsenrekisteriin annettujen yhteystietojen kautta.
 • Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.
 • Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen määrittelemiä
  käyttötarkoituksia varten.
 • Vain niillä yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja yhdistyksen jäsenistä:

 • Jäsenen etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite
 • Jäsenlaskutukseen liittyvät tiedot (jäsenyyden alkaminen, jäsenyystyyppi)

6 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Osoitetiedot välitetään tiedostona jäsenlehteä tekevälle painotalolle jäsenlehden postittamista varten.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Suomen Griffonyhdistys ry:n ulkopuolelle em. painotaloa lukuun ottamatta. Luovutamme tietoja lakisääteisesti viranomaisille pyydettäessä. Kennelliitolle menevissä tiedoissa todetaan, onko henkilö jäsen vai ei. Rekisterin tietokannat sijaitsevat palvelinsaleissa, joiden ylläpidosta ja tietoturvasta vastaavat palvelinsaleja ylläpitävät yritykset, jotka toimivat GDPR-asetuksen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat valvotuissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

8 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhteyshenkilölle.

9 Tietojen poistaminen jäsenyyden päättyessä
Jäsentiedot säilytetään arkistoituna niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.